بازیكن ماست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

واكنش باشگاه استقالل به ماجراي جباروف

باشــگاه اســتقالل درباره وضعیت جباروف توضیحاتي به این شــرح داده اســت: «در روزهاي گذشته شــایعات مختلفي درباره سرور جباروف در رســانهها مطرح شده است که الزم اســت در این زمینه توضیحي ارائه شــود. سرور جباروف بعد از بازي با ســپاهان و طبق قراردادي که دارد، به جمع بازیکنان اســتقالل اضافه خواهد شد و هیچ مســاله دیگري در این میان مطرح نیســت چراکه قرارداد این بازیکن واضح و بدون ابهام اســت. گفتني اســت با توجه به قرارداد جباروف، هــر تصمیمي براي آینده او به باشگاه استقالل مربوط است زیرا این بازیکن تا پایان فصل آینده، با باشگاه اســتقالل قرارداد رسمي دارد و در طول نیمفصل دوم، با تفاهم باشگاههاي استقالل و ســپاهان راهي این تیم شد که پس از پایان هفته پایاني لیگ، دوباره بازیکن استقالل خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.