ایران ورزشي آنالین

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ایران ورزشــی آنالین به بخش دیگری از نیازهای مخاطبان پاســخ میدهد. اگرچه سایت ایران ورزشی نمیخواهد خبرمحور باشد اما در کنار روش و منش اصلیاش که نگاه منتقدانه به رویدادهای ورزشــی است، پوشش خبری اتفاقات ورزش را نیز برای مخاطبان خود بر عهده دارد. با ایران ورزشــی آنالین همراه باشــید. ما اولین قدمها را در راهاندازی ســایت خود برمیداریــم و خیلی زود در فرم و محتوا به ایدههای تازهتری میرســیم. در قضاوت عملکرد ما سخت گیر باشید و هر آنچه را در جستار کار ما نمیپسندید به ما گوشزد کنید. آدرس ما را هم که ميشناسید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.