تيم نوجوانان در مسابقات پاندا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبــال نوجوانــان ايــران برنامههــاي آمادهســازي خــود جهت حضــور در جام جهانــي 2017 هند را پشــت سر ميگذارد. شــاگردان عباس چمنيان در همين راســتا قرار اســت در مســابقات زير 18 ســال پاندا چين با حضور مجارســتان، اسلواكي و چين شركت كنند. اين مسابقات از 25 تا 31 ارديبهشت برگزار ميشود. تيم نوجوانان ايران در رده سني زير 17 سال است و با شرايطي خاص مسووالن اين مسابقات قبول كردند تيم ايران با وجود اينكه در يك رده ســني پايينتر فعاليت ميكند در اين مســابقات حاضر شود. اين خبر از سوي حســين مرادي سرپرست تيم نوجوانان تاييد شد. مرادي همچنين در مورد همگروهي تيم ملي زير 16 ســال در مرحلــه انتخابي رقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا با افغانستان، قرقيزستان، لبنــان و بوتان گفت: « ايــران به هيچ وجه در گروه راحتي قرار نگرفته اســت. افغانستان و قرقيزستان پيشرفت خوبي كردهانــد و از تيمهاي خوب آســياي ميانه هستند كه عملكرد اين تيمها در مســابقات اخير و ديدارهاي دوستانهاي كه با تيم نوجوانان داشتند كامال نشان دهنده اين موضوع اســت. البته ما هم ايران هســتيم و بايد با تمام قوا مقابل ايــن حريفان به ميــدان برويم و موفق باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.