جشنواره گل تيم ملي ساحلي مقابل تاهيتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبال ســاحلي ايــران كه 29 فروردين ايران را بــه مقصد باهاما ترك كرده بود، پس از ســفري طوالني در نهايــت بامــداد جمعــه وارد باهاما شــد. بازيكنان پس از ورود به باهاما و اســتراحتي كوتاه، تمرينات ريكاوري را برگزار كردنــد و در دومين روز حضور خــود در باهاما نيــز تمرينات نســبتاً سبكي از سوي كادرفني در دستور كار مليپوشــان قرار گرفت تــا آماده ديدار دوستانه برابر تاهيتي شوند.

دومين ديدار دوســتانه تيم ايران پيــش از آغاز رقابتهاي جــام جهاني بامداد ديروز به وقت ايران برابر تاهيتي برگزار شــد و با نتيجه 9 بر 2 به ســود ايران به پايان رسيد. اميرحسين اكبري، محمد احمــدزاده، فريد بلوك باشــي، علي ناظم، پيمان حســيني، محمدعلي مختاري و محمد مرادي (سه بار) موفق به گلزني شدند.

در مســير ايران به باهاما، اعضاي تيم ملي كشــورمان اقامت يك روزهاي در كشــور پانامــا داشــتند و بــازي دوستانهاي با تيم ملي اين كشور برگزار كردند كــه آن ديدار بــا نتيجه 6 بر 5 به ســود ايران به پايان رسيده بود. تيم ملي پاناما بــه عنوان قهرمان كونكاكاف و تيــم ملي تاهيتي به عنــوان قهرمان اقيانوســيه در جام جهاني 2017 باهاما حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.