احمداف: مقابل ايران بليت روسيه را ذخيره ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در فاصله چند هفته تا بازي حســاس ايران با ازبكســتان در مقدماتي جام جهاني ســتاره رقيب ايران به ســوژه اصلي مجله كنفدراســيون فوتبال آســيا در ماه جاري ميالدي تبديل شد. عادل احمداف كاپيتان سرشناس ازبكها كه پيش از انتقال پرسرو صدا به فوتبال باشــگاهي چين در تابستان با پيراهن كراســنودار روســيه نمايشهاي درخشــاني در رقابتهاي اروپايي داشــت در شماره جديد كنفدراسيون فوتبال آسيا مصاحبه طوالني انجام داد.

احمداف كه با قراردادي هفت ميليون يورويــي پيراهــن شــانگهاي را برتن كرد و در مــدت حضور در اين تيــم به يكي از ستارههاي باشگاه چيني تبديل شد در اين مصاحبه پيرامون جدايي از باشــگاه روسي، حضور در فوتبال چين، رقابتهاي مقدماتي جام جهاني روسيه 2018 و همچنين بازي حســاس با ايران در تهران كــه خردادماه برگزار ميشود صحبت كرد.

در بخشــي از اين مصاحبه احمداف با اشاره به بازي بعدي ازبكها مقابل ايران در تهران گفت: «بازي رفت با ايران را به دليل مصدوميت از دســت دادم اما حاال با انگيزه براي بازي برگشت لحظه شماري ميكنم و دوست دارم به تيمم كمك كنم تا با كسب برد در مقابل صدرنشين گروه بليت رفتن به روسيه را براي خود رزرو كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.