آرامطبع در تهران، پرسپوليس مدافع چپ ندارد!

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد اميــن آرام طبع به شــكل عجيــب و غريبي از دايره تفكرات برانكو خارج شــد و بعد از پشــت سر گذاشتن مصدوميت هم براي پرســپوليس بازي نكرد. هيچ بعيد نيســت او با 45 دقيقه بازي مقابل قشــقايي در جام حذفي به كارش در پرســپوليس پايــان دهد و از اين تيم جدا شود. نكته عجيب در مورد اين بازيكن بيرون گذاشتنش از فهرست آسيايي سرخها بود. در حالي كه همين حاال نام پلي يانسكي و پريموف جاي دو نفر را در فهرست آســيايي پرسپوليس گرفتــه آرام طبــع بايد از تهــران بازي تيمش مقابل الهالل را تماشــا كند. اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه مدافع چپ پرسپوليس قصد جدايي از تيمش را در زمســتان گذشته داشــت اما در نهايت ماندني شــد. امــروز پرســپوليس براي بازي بــا الهالل با كمبود مدافع حتي در تركيب اصلي مواجه است و در حالي كه شــايد آرام طبع ميتوانســت ذخيرهاي 50 درصــدي براي احمدزاده باشــد اما نام او با اشــتباهات برانكو يا مســووالن باشــگاه در فهرست آســيايي نيست و نيمكت پرســپوليس خالــي از مدافع به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.