طارمي به كالني و پيوس ميرسد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهــدي طارمــي به شــدت دنبال آقاي گلي اســت اما فعال در صدر جدول گلزنان يك رقيب سرســخت و ســمج به نام ساســان انصــاري دارد كه هر دو نفــر 16 گل زدهاند و البته منشــا را در دوقدميشان ميبينند.

طارمــي اگر امســال موفق شــود اولين بازيكني است كه دو فصل متوالي آقاي گل ليگ برتر خواهد شد. اما نكته جالب اينجاست كه پرسپوليس از لحاظ داشتن آقاي گل برترين باشگاه ليگهاي ايران است. آنها در 7 دوره ليگ، برترين گلزنان را بــه خود اختصــاص دادهاند. حسين كالني و فرشاد پيوس دو بار اين عنوان را براي قرمزها به دست آوردهاند و صفر ايرانپاك، علي دايي، محسن خليلي و مهدي طارمي هم كســاني هستند كه يك بار آقاي گل شدهاند. مهاجم جنوبي و فعلي سرخپوشان در صورتي كه امسال هــم اين عنوان را كســب كند در تاريخ باشــگاه جاودانه خواهد شــد و در كنار پيوس و كالني قرار خواهد گرفت. البته پرسپوليس در حالي 8 آقاي گل داشته كه حســين كالني و صفر ايرانپاك سال 1350 به صورت مشترك به اين عنوان دست پيدا كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.