درخواست 2 ميلياردي كمال از سپاهان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سپاهان يكي از مشتريهاي پر و پا قرص كاميابينيا است و مديران اين باشــگاه با نظر زالتكو كرانچار چند روز قبل به كاميابينيا پيشنهاد حضور در سپاهان را دادهاند اما با درخواست عجيب هافبك پرسپوليس مواجه شدهاند. كاميابينيا در صحبت با مديران سپاهان درخواست دو ميلياردي خود را براي يك فصل ارائه داده كه اين خواســته مورد موافقت مديران باشگاه اصفهاني قرار نگرفته است. كاميابينيا اين فصل با رقمي در حدود 900 ميليون براي پرســپوليس بازي كرد و به نظر نميرسد ســپاهان بتواند دو ميليارد تومان براي او هزينه كند. اختالف سپاهان و كاميابينيا زياد است و اين ميتواند به سود پرسپوليس باشد. پرسپوليسي كه براي تمديد قرارداد با اين هافبك 29 ساله عزم خود را جزم كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.