داوران عراقی برای بازی دوشنبه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ديدار دو تيم الهالل و پرسپوليس از گروه D مســابقات ليــگ قهرمانان آســيا روز دوشــنبه 4 ارديبهشت ماه ســاعت 19:30 در مســقط برگــزار ميشــود و داوران عراقــی اين بازی را قضاوت میكنند.

اســامي داوران به شرح زير است: داور وســط: مهند قاســم، كمك اول: محمد علی،كمك دوم: واثق مدلل،داور چهــارم: محمــد زياد،ناظر مســابقه: دورجــی ميندو از كشــور بوتان، ناظر داوری: صالح مختار از كشور يمن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.