م‌هلقا‌جام‌بزرگ،‌پرچمدار‌كاروان‌ايران‌در‌باكو‌شد‌

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضــاي هيات اجرايــي كميته ملي المپيك نخســتين نشست در سال جاري را به بررســي وضعيت كاروان ايران براي بازيهاي اســالمي و بودجــه اين كميته اختصــاص دادند. اعضاي هيــات اجرايي كميته ملي المپيك ديروز (شــنبه) اولين نشســت خود در ســال جاري را تشكيل دادنــد و طي آن در مورد مســائلي چون انتخــاب پرچمــدار كاروان ايــران براي بازيهاي اســالمي و همچنيــن گزارش بودجه ســال 95 و 96 ايــن كميته بحث و بررسي كردند. شــاهرخ شهنازي دبير كل كميتــه ملي المپيــك در پايان اين نشست به تشريح موارد مطرح شده ميان اعضاي هيات اجرايي پرداخت و گفت: «با توجه به اينكه حضور بانوان در مراسم رژه و افتتاحيــه بازيهاي اســالمي با نماد و پوشش اسالمي براي اعضاي هيات اجرايي خيلــي مهم بــود تصميــم گرفتيم يك ورزشكار بانو را بهعنوان پرچمدار انتخاب كنيم، بر اين اساس مسووليت پرچمداري كاروان ايــران در باكو به مهلقا جام بزرگ عضو تيم ملي تيراندازي محول شــد.» او همچنيــن در مورد مباحث مطرح شــده در مورد بودجه كميتــه ملي المپيك نيز توضيحاتي داد: «در اين نشســت گزارش بودجه سال 95 كميته ملي المپيك توسط «فهيمه شــباك» ذيحســاب كميته ملي المپيك ارائه شــد و توسط اعضاي هيات اجرايي مورد تاييد قرار گرفت. قرار بر اين شــد كه اين گــزارش در مجمع عادي به تصويب برسد.» شهنازي در رابطه با طرح موضوع مربوط به بودجه ســال 96 در اين نشســت هيات اجرايي نيز گفت: «كليات بودجه سال 96 كميته ملي المپيك توسط سرپرســت خزانهداري كميته مطرح و از سوي اعضاي هيات اجرايي مورد تصويب قرار گرفت.» سرپرســت كاروان ايران در بازيهاي كشورهاي اسالمي با بيان اينكه يكي از محورهاي نشســت هيات اجرايي به ارائه گــزارش وضعيــت كاروان ايران براي اين بازيها اختصاص داشــت، ادامه داد: «در اين نشســت گزارشي از آخرين اقدامات انجام شــده براي اعزام كاروان به باكــو، مراحل ثبت نام انجام شــده، محل اســكان اعضاي كاروان ايــران در داخل دهكده و خــارج آن، صدور ID كارت ...و ارائه شد و مورد تاييد اعضا قرار گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.