سومين سهميه رقابتهاي جهاني براي دووميداني ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دووميدانــي ايران ســومين ســهميه رقابتهــاي جهاني نوجوانان را به دســت آورد. در ادامــه رقابتهــاي دووميدانــي قهرمانــي نوجوانان كشــور حميدرضا كيا موفق شــد با كسب عنوان قهرماني سهميه مســابقههاي جهاني را هم به دست آورد. او در پرش ســه گام ركــورد 15 متر و 2 ســانتيمتر را برجــاي گذاشــت و به حد نصــاب ورودي رقابتهاي جهاني نوجوانان رسيد. اين دووميداني كار گلستاني سومين ســهميه ايران در رقابتهاي جهاني كنيا را كسب كرد. پيش از اين محمدرضا دهقاني و مريم محبي در دوي 400 متر ســهميه گرفته بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.