رونالدو، ماشين گلزني كهكشاني ها

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - بن هيوارد ‪Ben Hayward‬

كريستيانو رونالدو در اين فصل نســبت به فصول قبلي حضورش در الليگا، كمتر گل زده است و در سن 32 سالگي نشانههاي افت تدريجي در عملكرد او ديده ميشود.

با اين حال او هنوز هم يك سر و گردن باالتر از بسياري از مهاجمان فوتبال دنياست. هفتهاي كه گذشت بــراي رونالدو هفتهاي به ياد ماندني بود.

هفته پيــش مهاجــم پرتغالي كهكشــانيها بــه طوالنيتريــن ناكامياش بــراي گلزنــي در ليگ قهرمانان اروپا پايــان داد وقتي كه با دوبــل گلش در خانه بايرن مونيخ به كهكشــانيها براي كسب پيروزي 2 بر يك و اندوختهاي مناســب در بازي برگشت كمك كرد. او در بازي برگشت هم كه تيمش 4 بر 2 نماينده آلمان را شكست داد، هتتريك كرد و بــه اين ترتيب يك تنه 5 گل از 6 گلي كه نماينده اسپانيا براي حذف تيم تحت هدايت كارلو آنچلوتي زد را به نام خودش ثبت كرد.

ارائه چنين عملكرد و آمارهايي از كاپيتــان تيــم ملي پرتغــال اما يك اتفاق جديد نيســت، كسي كه دارد بــه چهارصدميــن گلش براي كهكشــانيها - از ســال 2009 كه منچســتريونايتد را به مقصد مادريد ترك كرد- نزديك ميشود. البته اين فصل رونالدو سختتر و پراكندهتر از قبل اين آمارها را به ثبت ميرساند.

آن پنج گلــي كه رونالدو در دو بازياش برابر بايــرن مونيخ به ثمر رســاند، بدان معناســت كه او حاال در 10 بــازياش در اين فصل ليگ قهرمانان اروپا 7 گل زده است.

اين پنج گل بــه مراتب بهتر از دو گلــي بود كه او در هشــت بازي قبلياش پيش از مصاف رئال و بايرن مونيخ به ثمر رســاند. رونالدو اما در اين فصــل برخالف پنج فصل قبلي، نتوانسته شــمار گلهايش در ليگ قهرمانان را دو رقمي كند.

در تمامــي رقابتهــاي ايــن فصل، در 31 بــازي از 38 بازي كه انجــام داده گل زده اســت كه اين ضعيفترين نســبت در هشت فصل حضورش در ســانتياگو برنابئو بوده است. در شرايطي كه رونالدو حداكثر 10 بــازي ديگر در اين فصل خواهد داشت (شــمار اين بازيها به صعود يا عــدم صعود رئال مادريد به فينال ليگ قهرمانان اروپا بستگي دارد)، به نظر ميرســد كه بايد انتظار داشت او بــراي اولين بار از فصل نخســت حضورش در رئــال مادريد كه البته بخشــي از آن را به دليل مصدوميت از دســت داد، با كمتر از 50 گل به كارش پايان دهد.

او در فصــل اول حضــورش در رئــال مادريد در 35 بــازياش 33 گل زد. 26 گل از آن گلهــا در 29 بازي الليگا بــود اما در فصل جاري رونالــدو در الليگا هم كمتر گل زده است: تا االن 19 گل در 24 بازي كه 6تاي آن هــم از روي نقطه پنالتي بوده است.

طبق آمارهــاي اوپتا، اين فصل الليگا، تنها تورنمنتي بوده است كه ضريب موفقيت رونالدو براي گلزني از حد انتظار پايينتر بوده است.

هيــچ يــك از ايــن آمارها اما اهميت نخواهد داشت اگر كريس كه روحيــهاش با زدن پنج گل به بايرن مونيخ در اوج است، در الكالسيكوي امشــب هم دروازه بارســلونا را باز و بــه تيمش براي كســب بردي كه قهرمانــياش در الليــگا را بعــد از 5 فصل ناكامــي قطعي خواهد كرد، كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.