توران به آرسنال ميرود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسنال در انديشه خريد آردا توران، هافبك بارسلونا است و قصد دارد او را جانشــين مسعود اوزيل كنــد. انتظار ميرود ايــن بازيكن 03ســاله در تابســتان بارسلونا را ترك كند. او در برنامههاي لوييس انريكه جايي نداشــت و بعيد است مربي بعدي بارســلونا هــم به فكر نگه داشتن او باشد. از سوي ديگر، قرارداد مســعود اوزيل و الكسيس ســانچس در پايــان فصــل بعــد منقضي ميشــود و در اين صورت، آنها باشــگاه را بهصورت آزاد ترك خواهند كرد. آرســنال براي اينكه اين اتفاق نيفتــد، يا بايد آنها را در همين تابستان به فروش برساند يا اينكه قــرارداد جديدي با آنها امضا كنــد. اكنون به نظر ميرســد كه آنها ميخواهند آماده جدايي اوزيل باشند و توران را بهجاي او بخرند.

از قــرارداد توران با بارســلونا سه فصل مانده اما نمايشهاي او با پيراهن بارسلونا رضايتبخش نبوده است. گزارش شده كه توران بسيار خوشــحال خواهد شد كه در ليگ برتر بازي كند و حاضر نيســت به ليگ چين برود. اين در حالي است كه مديران بارسلونا اميدوار بودند او را به باشگاههاي چيني بفروشند تا پــول خوبي از فروش او به دســت بياورند.

اين بازيكــن تركيهاي در اين فصــل 13 گل در تمامي رقابتها زده اســت. او يك بار با بارسلونا و يك بار با اتلتيكو مادريد فاتح الليگا شده است. او دو جام حذفي اسپانيا و يك قهرماني ليگ اروپا را هم در كارنامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.