اسكولز: راشفورد مانند رونالدو و نيمار است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پــپ گوارديوال مربي منچسترســيتي در كنفرانس خبري بازي با آرسنال در نيمهنهايي جام حذفــي انگليس در ورزشــگاه ويمبلي با كارلو آنچلوتي همدردي كرد كه در بايرنمونيخ جانشين او شده و تيمش در يك بازي جنجالي به وســيله رئال مادريد حذف شــد. گوارديوال گفت:«فكــر ميكنم اگر بازيكــن بايرن اخراج نميشــد اين تيم ميتوانســت عملكرد بهتري داشته باشد. دقيقا ميدانم بازي با رئال مادريد در سانتياگوبرنابئو چقدر سخت است، بايرنيها بايد خودشان را بدشانس بدانند.»

او كه تيمش در مرحله يكهشتمنهايي به خاطر قانون گل زده در خانه حريف به وســيله موناكو حذف شد، ادامه داد:«ما ميخواستيم به مرحله بعد برويم، جام به شــما اعتماد به نفس ميدهد و وقتي جامي نبري، به خودت شــك ميكني.» ســيتي با 11 امتياز اختالف نسبت به چلســي صدرنشــين در رده چهارم جدول ليگ برتر اســت و دستش از ليگ قهرمانان هم كوتاه شــده، او به مقامات سيتي حق ميدهد راضي نباشــند: «انتظارات در اين باشــگاه در باالترين حد ممكن اســت و آنها فقط به دنبال جام هســتند كاري كــه ما نتوانســتيم انجام دهيم بنابراين كامــال درك ميكنم كه راضي نباشــند چون ما ميتوانستيم بهتر بازي كنيم و نتيجه بگيريم چون بايد در ليگ برتر و ليگ قهرمانان تا آخر ميمانديم. اين يعني كاري كه كردهايم كافي نبوده هرچند خودم خوشــحالم چون آدم صادقي هستم و اگر تيم خوب نباشد خودم ميگويم.» ســيتي پنجشنبه در ليگ با منچستريونايتد بازي ميكند در حالي كه براي كسب ســهميه ليگ قهرمانان ميجنگد اما به نظر گوارديوال ايــن دو بازي عملكرد فصل تيم او را تعييــن نميكند:«فصل من خوب بوده با تمام فراز و نشيب هايش. رسيدن به فينال مهم اســت چون همه تيمها ميخواهند جام ببرند امــا از نظر من بردن يا نبــردن يك جام همه چيز را تغيير نميدهــد. ميخواهم اين جام را ببريــم و بازيكنانم باور كنند كه ميتوانند. آنها به خودشــان و تواناييهايشان شك كردهاند و يكي از بزرگترين چالشهاي من اين اســت كه ذهنيتشان را عوض كنم.»

بازي در ويمبلي براي گوارديوال فوقالعاده خاص اســت چون به عنوان بازيكن و مربي در اين اســتاديوم، ليگ قهرمانان را برده: «هرگز اولين بازيام در اين ورزشــگاه كه با گل رونالد كومان قهرمان شــديم را فرامــوش نميكنم. قهرمانــي دوم در اين ورزشــگاه هم فوقالعاده بــود، 25 دقيقــه ابتدايي نيمه دوم بارســلونا فوتبال خارقالعادهاي بازي كرد. اينجا هميشه براي من خاص بوده.»

گابريــل ژســوس بــا 32 ميليــون يورو خريداري شــد و اين جوان برزيلي در بدو ورود فوقالعاده بــود تا اينكه مصدوميت او را ســه ماه دور كرد:«او ريكاوري خوبي را پشــت ســر گذاشــته و خوشحاليم كه با ما تمرين ميكند. با ما به ويمبلي ميآيد اما هنوز معلوم نيســت بازي ميكند يا نه.»

او بعد از درگيري كه با يحيي توره داشت به او اعتماد كرده و ستاره ساحل عاجي بازيكن ثابــت تيمش شــده: «او مقابل ســاوتهمپتون خيلي خوب بود، ماه گذشته كمتر از او استفاده كردم و خــودش دليلــش را ميداند، خودش هميشه نظر من را ميداند.» ليگ برتر

پل اسكولز، هافبك سابق منچستريونايتد ميگويد كه ماركوس راشفورد مهاجم 19 ساله شياطين ســرخ ويژگيهايي شبيه كريستيانو رونالدو و نيمار، مهاجم برزيلي بارســلونا دارد و ميتواند پا جاي پاي آنها بگذارد. اسكولز در تمجيد از راشــفورد كه با گلش در وقتهاي اضافي بازي خانگي پنجشــنبه شب شياطين سرخ برابر اندرلخت بلژيك مسبب صعود آنها به نيمهنهايي ليگ اروپا شد، گفت: «راشفورد يك مهاجم نوك فوقالعاده خواهد شــد و من در اين باره شك ندارم. سرعت او باور نكردني است. االن تقريبا ميتوان گفت كه راشفورد با 19 سال ســن، مهمترين بازيكن حال حاضر منچستريونايتد اســت. چيزي كه ما از او در ديدار برابر اندرلخت ديديم، يك بازي سرعتي و مهيــج همراه با تكنيك براي جا گذاشــتن مدافعــان حريف بــود. به بازي كريســتيانو رونالدو و نيمار كه نگاه ميكنيد، ميبينيد كه بازي راشفورد هم ويژگيهايي شبيه به بازي آنها دارد. بازي راشــفورد هنــوز جاي زيادي براي پيشــرفت دارد اما او اين قابليت را دارد كه به ستارهاي جهاني تبديل شود.»

يكشنبه 3 ارديبهشت برنلی ................................................................................. منچستريونايتد 17:45 ليورپول ........................................................................... كريستال پاالس 20:00

سه شنبه 5 ارديبهشت چلسی .................................................................................... ساوتهمپتون 23:15

چهارشنبه 6 ارديبهشت ميدلزبورو ..................................................................................... ساندرلند 23:15 آرسنال ................................................................................................ لستر 23:15 كريستال پاالس ............................................................................. تاتنهام 23:30

پنجشنبه 7 ارديبهشت منچسترسيتی ................................................................. منچستريونايتد 23:30 جام حذفی انگليس مرحله نيمه نهايی يكشنبه 3 ارديبهشت آرسنال............................................................................... منچسترسيتی 18:30 الليگا

يكشنبه 3 ارديبهشت رئال سوسيداد ............................................................... دپورتيووالكرونيا 14:30 سلتاويگو .................................................................................. رئال بتيس 18:45 الس پالماس ................................................................................... آالوس 21:00 رئال مادريد ................................................................................... بارسلونا 23:15

دوشنبه 4 ارديبهشت ايبار ..................................................................................... اتلتيك بيلبائو 23:15

سهشنبه 5 ارديبهشت اسپورتينگ خيخون .................................................................. اسپانيول 22:00 گرانادا ................................................................................................. ماالگا 23:00 اتلتيكومادريد .................................................................................. ويارئال 00:00

چهارشنبه 6 ارديبهشت بارسلونا ......................................................................................... اوساسونا 22:00 والنسيا ................................................................................. رئال سوسيداد 23:00 لگانس ................................................................................... الس پالماس 23:00 دپورتيووالكرونيا ..................................................................... رئال مادريد 00:00

پنجشنبه 7 ارديبهشت آالوس ................................................................................................... ايبار 22:00 سويا .............................................................................................. سلتاويگو 23:00 اتلتيك بيلبائو ......................................................................... رئال بتيس 00:00 بوندس ليگا

يكشنبه 3 ارديبهشت فرايبورگ ................................................................................ بايرلوركوزن 18:00 شالكه ............................................................................................ اليپزيگ 20:00 سری

يكشنبه 3 ارديبهشت ساسولو.............................................................................................. ناپولی 15:00 التزيو............................................................................................... پالرمو : 17:30 كيوو .................................................................................................. تورينو 17:30 اودينزه ........................................................................................... كالياری 17:30 سمپدوريا....................................................................................... كروتونه 17:30 ميالن ............................................................................................... امپولی 17:30 يوونتوس .............................................................................................. جنوا 23:15

دوشنبه 4 ارديبهشت پسكارا ...................................................................................................... رم 23:15 لوشامپيونا

يكشنبه 3 ارديبهشت تولوز .................................................................................................... نيس 17:30 سنت اتين .............................................................................................. رن 19:30 ليون .................................................................................................. موناكو 23:45 جام حذفی آلمان مرحله نيمهنهايی سهشنبه 5 ارديبهشت بوروسيامونشن گالدباخ ...................................... آينتراخت فرانكفورت 23:15 چهارشنبه 6 ارديبهشت بايرنمونيخ .................................................................... بوروسيادورتموند 23:15 جام حذفی فرانسه مرحله نيمهنهايی سهشنبه 5 ارديبهشت آنژه ................................................................................................... گنگان 23:30 چهارشنبه 6 ارديبهشت پاریسنژرمن .................................................................................. موناكو 23:35

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.