رحمتي و ابراهيمي اختالفي ندارند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شكســت مقابل تراكتور جايگاه دومي را درجدول از اســتقالل گرفت. بهتاش فريبا مديرفني اســتقالل در خصوص اين بــازي ميگويد: «بازي از نظر فني خيلي خوب بود؛ هم فيزيكي بود و هم فني. تغيير سيستم و تغيير تاكتيك نيز در آن ديده شــد. موقعيتهاي گلي روي دروازه هر 2 تيم ايجاد شــد كه روي دروازه تراكتورسازي بيشتر بود. فوتبال نهايت بيرحمياش را به ما نشــان داد چون بازيكنان ما ‪4 3،‬ موقعيت گل زدن را از دست دادند و دقايق آخر گل خورديم و نايب قهرماني را از دست داديم.»

بهتاش فريبــا درباره عصبانيت ابراهيمي ميگويــد: «ما هم تا به حال اميد را اينقدر عصباني نديده بوديم. البته ابراهيمي از همه بيشــتر به خاطر باخت تيم ناراحت بود. او يكي از بازيكنان باتعصب تيم اســت. شايد ما بايد ابراهيمي را در ابتداي بــازي و زمان گرم كردن تغيير ميداديم و از تركيب بيرون ميآورديم چون باالي ران او درد ميكرد امــا خودش با غيرت و تعصب بازي كرد. از اين بابت از او تشكر ميكنيم.»

فريبا در خصــوص شــايعه اختالف بين رحمتي و ابراهيمي نيز اينطور ميگويد: «هيچ اختالفي بين اين 2 بازيكن نيســت. اصال چرا بايد با هم اختالف داشته باشند؟ بين بازيكنان ما هيچ وقــت چنين دلخوريهايــي به وجود نميآيد چون مطمئنا اگــر اين اختالف وجود داشت، تيم ما تا اينجاي جدول باال نميآمد.»

مديرفني اســتقالل در رابطه با از دســت دادن رتبــه دوم جدول ميگويد: «مــن قبل از بازي هم گفته بودم كه بازي اســتقالل و تراكتورســازي تعيين كننده نايب قهرمان ليگ نيست. االن هم روي حرفم هســتم چون هر كدام از 2 تيم 2 بازي ديگر دارند. هم بازيهاي تراكتورسازي ســخت است و هم بازيهاي اســتقالل چون بايد با تيمهاي باكيفيتي روبهرو شوند. فعال تمركز استقالل روي بازي با االهلي است.»

مديرفني استقالل درباره ديدار با االهلي نيز ميگويد: «فكر ميكنم اگر ما اين بازي را ببريم، 95 درصد صعود كرديم. از هواداران انتظار داريم كه به ورزشــگاه بيايند. آنها هميشه در شرايط سخت آمدند و از ما حمايت كردند. تصور خودم اين است كه 100 هزار نفر به ورزشگاه بيايند.»

فريبا در خصوص رويارويي اســتقالليها بــا نفتيها در فرودگاه تبريز و احتمال حضور شــهباززاده در استقالل براي فصل بعد ميگويد: «ما نفتيها را در فرودگاه ديديم چون از تبريز با هم برگشتيم. درست نيست كه از االن با شــهباززاده براي فصل بعد مذاكره كنيم چون هنوز 2 هفته باقي مانده و او بازيكن نفت است. سجاد برخورد گرمي با منصوريان در هواپيما داشت اما هيچ بحثي درباره فصل بعد نشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.