جلسه منصوريان با پيشكسوتان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

عليرضا منصوريان سرمربي استقالل كه روز شنبه در باشگاه استقالل حاضر شده بود، در جلســه كميته پيشكسوتان باشگاه حاضر شــد تا دقايقي با اعضاي اين كميته به گپ و گفت بپردازد.ســرمربي استقالل در اين جلسه براي دقايقي با علي جباري، مهدي كشــاورز و اكبر كارگرجــم درباره شرايط اســتقالل و وضعيت تمرينات اين تيم به گفت و گــو پرداخت. پندار توفيقي دبير هيات مديره اســتقالل در اين جلسه همراه منصوريان بود.پيشكســوتان باشگاه اســتقالل در ابتــداي فصــل انتقاداتي از منصوريان داشــتند اما با گذشت زمان به يكي از مدافعان او تبديل شــدند و در اين جلسه نيز موضوع حمايت از تيم در ديدار حساس آســيايي يكي از موضوعات اصلي بود. استقالل بازي حساسي با االهلي دارد و اين نشستها در همان راستاي حمايت از منصوريان و بازيكنانش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.