حضور هواداران ملوان در تمرين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فردا شــاهد يكي از حســاسترين بازيهاي ليــگ يك خواهيــم بود. جايــي كه ملــوان انزلي ميزبان تيم خونه به خونه بابل است.

تيم شهر بابل نفراتي را در اختيــار دارد كــه حضورشــان در زمين به خودي خود به حساسيت بازي اضافه ميكند.بدون شك بيشتر نگاهها فردا به پژمان نوري است.او كه از ســوي مايليكهن كنار گذاشته شد حاال مقابل ملوان ميايستد ملواني كه براي صعود به پيروزي نياز دارد.

هواداران ملوان هم به خوبي حساســيت بازي را درك كردهاند به همين دليل طي يكي دو روز گذشــته حمايتهاي بيشتري را از تيم شان انجام دادهاند.

تعــداد زيادي از آنهــا در تمرينات حضور يافتند و با تشــويقهاي پر شــور خود نشاط و گرمي خاصــي به تمرين بازيكنــان تيــم فوتبال ملوان بخشيدند كه باعث باال رفتــن روحيه اعضاي كادر فني و بازيكنان تيم فوتبال ملوان شد.

بــدون شــك آنهــا در روز بــازي هــم بــه ورزشــگاه ميآينــد تا با تشويقهايشــان زمينه پيــروزي تيمشــان را به لحاظ روحي آماده كنند.

محمــد مايلي كهــن اما بــراي اين بازي حساس و سرنوشتســاز چند بازيكن مصدوم دارد.محمــد پور رحمتا...، صــادق صادقي و علي نوري مصدوم هســتند و شايد به مسابقه نرســند. مهدي رستمي هم دوران نقاهت پس از مصدوميتش را پشــت ســر ميگذارد. او به همــراه ايمان مهدي زير نظر كادر پزشــكي و مربي بدنساز تمرين ميكنند.قضاوت اين بازي حساس برعهده تورج حق وردي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.