فعال فقط 5 بازيكن تراكتور ميمانند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محروميتي كه فيفا براي تراكتورسازي در نظر گرفت و اين تيم را از جذب بازيكن جديــد در دو پنجره نقــل و انتقاالتي منع كرد، مشــكالت زيــادي را در فصل جاري براي سرخپوشــان تبريزي بــه وجود آورد. مشكل اصلي اما به نظر ميرسد براي فصل آينده گريبان تراكتورسازي را بگيرد. جايي كــه بازيكنان زيادي قراردادشــان به پايان رســيده و هنوز اقدامي براي تمديد قرارداد اين نفرات انجام نشــده است. نفراتي مانند محمدرضا اخباري، فــرزاد حاتمي، محمد ايرانپوريان، خالد شــفيعي، ســعيد آقايي، مهدي كياني، محمــد ابراهيمي ...و همگي يك دغدغه مشترك داشتند؛ مذاكره نكردن باشــگاه با آنها براي وضعيــت فصل آينده. از جمــع بازيكنــان كنوني تراكتورســازي محمدرضــا اخباري، ســعيد آقايي، محمد نوري، كرار جاسم، لوســيانو ادينيو و فرزاد حاتمي قراردادشــان در پايــان فصل تمام ميشــود. در اين بين اخباري سربازي اش تمام ميشــود و با ســايپا قرارداد دارد. از ســوي ديگر ســعيد آقايي نيز از چند تيم ليگ برتري از جمله پرســپوليس پيشنهاد دارد امــا ماندن يــا رفتنــش را منوط به مذاكره با تراكتور كرده است. لوسيانو ادينيو نيز چندي قبــل در مصاحبهاي اعالم كرد احتماال از تراكتورسازي جدا ميشود.

خالــد شــفيعي، محمــد ايرانپوريان، محمــد ابراهيمي، مهدي كياني و شــهرام گــودرزي 5 بازيكن كنوني تراكتورســازي اگرچه تا پايان فصــل هفدهم ليگ برتر با تراكتورسازي قرارداد دارند اما قرارداد سال آينده آنها مشروط به توافق مالي است. اين درحالي اســت كه اين بازيكنان از سالهاي قبل از باشــگاه طلبكار هستند و امسال نيز هنوز مبالغ زيــادي را دريافــت نكردهاند. مهدي شريفي، هادي محمدي، محمدرضا مهديزاده و نفرات جوانــي مانند بهرامي، طاهــران، تهامــي، آقاســي ...و بازيكناني هستند كه به واسطه ســرباز بودنشان بايد ليگ هفدهم را نيز با پيراهن تراكتورسازي آغاز كنند. البته در اين ميان مهدي شريفي احتماال ســربازي اش نيم فصل سال آينده به پايان ميرســد. عليرضا رمضاني و محمد نادري دو بازيكني هستند كه در پايان فصل بايد به تراكتورســازي برگردند. آنها كه در نيم فصل به صورت قرضي راهي صباي قم و نساجي شدند با پايان قراردادشان بايد به تراكتور برگردند و بار ديگر پيراهن اين تيم را بپوشند. موضوع سينا عشوري خاصترين مورد تراكتوريها است. عشوري در اواسط نيــم فصــل اول رباط صليبي پــاره كرد و مسووالن باشگاه اعالم كردند نام او از ليست تيم براي نيم فصل دوم خارج شــده است. از ســوي ديگر او قــراردادش را با تراكتور تمديد كرده اما اگر از ليســت سازمان ليگ خارج شده باشد، نميتواند فصل آينده براي تراكتورسازي به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.