گودرزي: اتفاقات نيمفصل، هواداران را دلزده كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــهرام گــودرزي، هافبــك تراكتورســازي دربــاره اينكــه چــرا در مسابقات تراكتور، هواداران به حمايت تيم نميروند؟ ميگويد: «فكر ميكنم اتفاقاتي كه در نيم فصل افتــاد و محروميتي كه براي تراكتورسازي به وجود آمد، هواداران را كمي ناراحت و دلزده كرد. اميدوارم در ادامه مســابقات هم از ما حمايت كنند و كم كم آن اتفاقات فراموش شود.»

گودرزي دربــاره دليــل عصبانيت شــديد ابراهيمي ميگويــد: «وقتي اين بازيكن يــك تكل بد روي پــاي بازيكن جوان ما زد، خيلي مؤدبانه و در چارچوب احتــرام گفتم كمي آرامتــر بازي كن اما ديدم ابراهيمي خيلي عصباني اســت كه واقعا دليلش را نميدانم.»

هافبك تراكتورسازي در پاسخ به اين سوال كه آيا به دنبال كسب نايب قهرماني هســتند يا اينكه تمركزشان روي فينال جام حذفي است، ميگويد: «سه بازي تا پايان كارمان در فصل جاري باقي مانده و به هركدام از اين مســابقات به چشم يك فينال نگاه ميكنيــم. فينال جام حذفي يك تكبازي اســت و ميخواهيم در اين مســابقه برنده شويم و جام قهرماني را به هوادارنمان هديه كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.