بابايی: قهرمانی پارس جنوبی به هفته آخر میکشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميــد بابايــی، ســرمربی تيم اســتقالل اهواز در مورد وضعيت تيم اســتقالل اهواز و بازی اين هفته خود مقابل پــارس جنوبی جــم میگويد: «هفتــه قبــل مقابل خيبــر خرمآباد نتوانســتيم از دروازهبــان اصلی خود استفاده كنيم و از بازيكن جوان خود و همچنين ٨ بازيكن جوان ديگر استفاده كرديم. البته با وجــود بازی خوبی كه تيم استقالل اهواز از خود در اين بازی به نمايش گذاشــت، نتوانستيم نتيجه الزم را كسب كنيم.»

سرمربی استقالل اهواز با قاطعيت میگويد كه قهرمانی پارس جنوبی را به هفته آخر موكول خواهد كرد: «من اين هفته میتوانم ايــن نويد را دهم كه با يك بازی خوب با بازيكنان جوان خود مقابل تيم پارس جنوبی شايد قهرمانی ايــن تيم را به هفته آخر موكول كنيم. ما با ۰3 درصــد از بازيكنان باقيمانده و با تركيبــی از بازيكنان جوان و اميد بــه مصاف با پارس جنوبــی به ميدان میرويم و برای اين بازی برنامه خاصی داريم.مــن در اينجا بايد تشــكری از مديرعامل اين باشگاه سرهنگ صادقی داشــته باشــم. با توجه بــه اينكه اين باشــگاه مشكالت زيادی از نظر مالی و امكاناتی دارد، او تمام ســعی و تالش خود را برای هرچه بهتر كردن وضعيت باشگاه انجام میدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.