پول باشد هم من ميمانم، هم بازيكنان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

استقالل خوزستان كه با 7 امتياز از 4 بازي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا در رده دوم گروه قرار دارد، ديشب راهي دوحه شد تا براي بازي با الفتح عربستان آماده شود. بازي مهمي كه تكليف نهايي صعود نماينده ايران به مرحله حذفي اين رقابتها را مشخص خواهد كرد. سيروس پورموسوي سرمربي استقالل خوزستان اگرچه از مشكالت مالي تيمش همچنان گاليهمند است اما فكر ميكند بازيكنانش با بردي كه مقابل فوالد خوزستان به دست آوردند، روحيه بااليي دارند و ميخواهند بار ديگر الفتح عربستان را شكست دهند. پورموسوي درباره اين بازي مهم، شرايط تيمش و ... صحبت ميكند.

بعد از بازي با فوالد خوزستان در كنفرانس خبري گفته بوديد قرار است با اســتاندار در راستاي حل مشكالت مالــي تيم ديدار داشــته باشــيد. مشكالت مالي حل شده يا نه؟

من همان زمان با اســتاندار تماس گرفتم اما گوشي ايشان در دسترس نبود كه نشان ميداد خارج از اهواز هستند. به همين دليل به دوستان نزديك سپردم كه مســاله را پيگيري كنند. متاسفانه در اين مدت، صحبتهايــم جور ديگري انعكاس داده ميشــد كه باعث ايجاد كدورت شد. بــه همين دليــل تصميــم گرفتم مدتي ســكوت كنم كه آرامش تيم حفظ شــود و جو متشــنج نشود. به هر حال ما پيگير حل مشــكالت مالي هستيم. برايم خيلي جالب بود و فكر ميكنــم براي اولين بار در دنيا چنين اتفاقــي افتاده كه تيمي 2 روز به دليــل اعتصاب تمريــن نميكند اما هيچكس ســراغش نميآيد كه حداقل وعــده و وعيدي بدهد. وقتي اين مســاله پيش آمد، بازيكنان دور هم جمع شدند و تصميم گرفتند به خاطر مردم خوزستان بازي كنند كه الحق واالنصاف خيلي خوب هم كار كردند.

ظاهرا مبلغ كالني از شركت بلوكه شده بود كه حاال آزاد شده، آيا ممكن است بخشــي از آن به باشگاه تزريق شود...

مــا فقط 5 ميليــارد ميخواهيم تا با كل بازيكنان تســويه كنيم. اين بيپولي واقعا بچهها را خيلــي اذيت ميكند. خدا شاهد اســت من هم خجالت ميكشم در صورتشــان نگاه كنم. وقتي ميبينم هيچ پولــي به جيب ندارند و بــاز هم غيرت به خرج ميدهند و ميآيند تمرين ميكنند، اين مساله براي من خيلي خجالتآور است.

آقاي روشــنايي سرپرست تيم در مصاحبهاي گفته به بازيكنان 200 ميليونيتان پيشــنهاد 800 ميليوني دادند، اين مساله درست است؟

بله، قبل از بازي با سايپا با تعدادي از بازيكنان صحبت شــده بــود و حتي به آنها پيشنهاد 800 ميليوني هم دادند. اين مساله خيلي عجيب نيست اما به آنها گفتند حواستان باشد مصدوم نشويد. اين يعني اينكــه از بازيكنان بخواهند بازي نكنند. به همين دليل ما هم شكايت رسمي خودمان را به حراســت و كميته اخالق فدراسيون فوتبال فرســتاديم تا موضــوع را پيگيري كنند. خدا را شــكر مــن بازيكني در تيم ندارم كه كمكاري كنــد اما با اين رفتارها ممكن اســت نتيجههــا در روزهاي پاياني جا به جا شــود. وقتي به بازيكن ميگويند حواست باشــد مصدوم نشوي، به هر حال آن بازيكن ديگر بازي نميكند و اين يعني تاثير مستقيم در نتايج بازيها.

فكر ميكنيد چرا بازيكنتان اين مساله را به شما منتقل كرد؟

خــدا را شــكر ما بازيكنــان خيلي خوبــي داريم كه به لحاظ اخالقي هم جزو بهترينها هســتند. اين بازيكنــان تيم را دوست دارند و مطمئنم اگر مشكالت مالي حل شود اكثر آنها در تيم ميمانند.

اگر مشكالت حل شود، خودتان هم در تيم ميمانيد؟

صد در صد. من استقالل خوزستان را خيلي دوســت دارم و خوشحال ميشوم بتوانــم در كنــار ايــن بازيكنــان باز هم حضوري قدرتمندانــه و البته بهتر از قبل در ليگ برتر داشته باشيم.

گفته ميشود شــما هم از نفت تهران و صنعتنفت آبادان پيشــنهاد داريد.

از اين 2 باشگاه نه اما پيشنهادهاي ديگري دارم. البته باز هم ميگويم دوست دارم در اســتقالل خوزســتان بمانم. به خاطر مردمي كه در خيابان ميبينم و به من لطف دارند. يك روز بعد از اعتصاب به خيابان امام (ره) رفتم تا يكي از دوستانم را ببينم. آنجا بود كه متوجه شــدم مردم چقدر تيم را دوست دارند. خيليها آمدند و از من خواستند شماره حساب بدهم كه به تيم كمك كنند. يكي از هواداران گفت كه به خاطر باخت ما مقابل لخويا، 3 روز غذا نخــورده بود. با اين عشــق و عالقه مردم، مگر ميشود راحت از اين تيم جدا شد؟ اميدوارم مسووالن به خود بيايند و به تيم كمك كنند تا مشكالت حل شود.

اين هفته با الفتح عربستان بازي داريد، آن بازي را چطور ميبينيد؟

ما 2 بازي حساس در آسيا داريم كه نتيجه آن فقط براي من و تيم نيست بلكه براي كل ايران اســت. خدا را شكر بچهها بعــد از پيــروزي مقابل فوالد خوزســتان روحيــه بااليــي گرفتنــد و ميخواهند با قدرت مقابل الفتح حاضر شــوند. ما قبال با باخت مقابل پيكان و سياهجامگان به آسيا رفتيم اما خدا را شكر اين بار با برد ميرويم كه اميــدوارم با روحيه بااليي كه تيم دارد بتوانيم باز هم برنده باشيم.

رحيم زهيوي هم ظاهرا باز هم به هفته بيست و نهم

شنبه ،96/2/9 ساعت: 18:00 پديده مشهد............................................ استقالل، ورزشگاه ثامن االئمه مشهد پيكان ............................................................ سايپا، ورزشگاه شهداي شهر قدس نفت تهران ........................................................ صباي قم، ورزشگاه تختي تهران استقالل خوزستان ......................... گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز ماشينسازي تبريز ....... سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز صنعتنفت آبادان ................................ فوالد خوزستان، ورزشگاه تختي آبادان سپاهان ................................ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه نقشجهان اصفهان پرسپوليس ......................................... ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه آزادي تهران هفته سي ام كمك تيم ميآيد...

رحيــم در بازيهايي كــه مقابل لخويا داشــتيم خيلي كمكمــان كرد و حاال هم قرار اســت برايمان زمين تمرين بگيــرد. ما اطالعات الزم از الفتح را داريم و فيلــم 2 بازي اخيرشــان را به دســت آورديم تا با آناليز دقيــق مقابل اين تيم قرار بگيريم چون ميدانيــم الفتح اخيرا يك سري تغييرات داشته. به جز زهيوي، البته پژمان منتظري هم به ما لطف دارد و حتي قبل از بازي با لخويا به اردويمان آمده بود.

در بازيهاي اخيرتان موقعيتهاي زيادي به دســت آورديد كه آنها را به راحتي از دســت داديد. مخصوصا حســن بيتســعيد كه موقعيتهاي خوبي را به خاطر شوتهاي كمدقتش از دست داد...

خودخواهــي يكــي از خصوصيات مهاجمان اســت. اتفاقا به خاطر موقعيتي كه مهــدي زبيــدي در نيمــه اول براي بيتســعيد به وجود آورده بود و گل نكرد خيلي ناراحــت بودم اما حســن واقعا در اختيار تيم اســت. او به كارش هم خيلي ايمان دارد و حتي قبل از بازي به من گفته بــود كه ما فوالد را ميبريــم كه با گل او هم برديم.

بعد از بازي با فوالد خوزستان هم ظاهرا بعضــي از خبرنگاران به خاطر بازي دادن مداوم آرش افشــين و گل نزدنهايش از شما انتقاد كردند كه به نظر ميرسد انتقاد بجايي باشد...

بلــه، بعد از بازي يكي از خبرنگاران انتقاد كــرد و گفت كه نظر شــخصياش اســت. به هر حال نظرها متفاوت است اما به نظر مــن بازيكن بايــد در خدمت تيم باشد. فوتبال يك كار گروهي است كه كل گروه بايد موفق كار كنند. آرش شــايد گل نزده باشــد اما تــا االن حداقل روي 4 گل ما تاثيرگذار بــوده. مهاجمي كه ميآيد و در دفاع تكل 10 متري ميزند ارزشــمند اســت. او حتي قبل از بازي با فوالد حالش خوب نبود و بعد از زدن سرم به زمين رفت و با تمــام وجود هم بازي كــرد. من قبال هم بازيكن داشــتم كه گل نزد اما پشتش ايســتادم. درست است كه مهاجم بايد گل بزند اما تحت فشار قرار دادن دفاع حريف هم كار مهمي است.

فكــر ميكنيد چرا افشــين گل نميزند؟

من فكر ميكنم پاي آرش در آسيا به گل زدن باز ميشود. يعني در بازي با الفتح گل ميزند؟

ما 2 بــازي ديگر در مرحله گروهي داريم كه مطمئنم آرش در يكي از آنها گل ميزند.

پنجشنبه ،96/2/14 ساعت: 18:00 سياهجامگان مشهد ....................................... پرسپوليس، ورزشگاه ثامن مشهد گسترش فوالد تبريز ............... صنعتنفت آبادان، ورزشگاه بنيان ديزل تبريز سايپا ......................................... ماشينسازي تبريز، ورزشگاه دستگردي تهران فوالد خوزستان............................................. پيكان تهران، ورزشگاه غدير اهواز ذوبآهن اصفهان .......................................... پديده مشهد، ورزشگاه فوالدشهر تراكتورسازي تبريز ...................... نفت تهران، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز صباي قم.............................. استقالل خوزستان، ورزشگاه يادگار امام (ره) قم استقالل............................................................... سپاهان، ورزشگاه آزادي تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.