خاطرهبازي دايي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بــا انتشــار اين عكس، علي دايي حتما ميخواســته يــك بار ديگر پرسپوليسي بودنش را به رخ بكشد. عكســي كه در روزهاي ابتدايي حضور او در پرســپوليس در ســال 1373 ثبت شــده. آن سال، علي دايي تازه قرمزپوش شده بود كه از 35 گل پرســپوليس، 15 تا را او زد و بقيه را پيوس. آن فصل دايي و پرســپوليس در ليگ آزادگان چهارم شــدند و آقاي گل جهان اگر چه در ليگ بعدي بيشــتر از 4 گل نزد اما در عوض با پرســپوليس قهرمان شــد. دايي گلهايش را مقابــل پاس در هفته هفتم، بازي با ملوان در هفته بيســت و هشتم و دو گل ديگر را هم در آخرين بازي برابر اســتقالل اهواز به ثمر رســاند. او آخرين بار در دومين مرحله شــانزدهمين دوره جام باشگاههاي آســيا در بازي با آليما قزاقستان براي پرســپوليس به ميدان رفت و 2 گل زد و ســپس در شــهريور 1375 به السد قطر پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.