احتما بازی کردن محمد انصاری مقابل الهالل قوت گرفت

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ديروز‌خبرهای‌خوبی‌از‌مسقط‌شنيده‌م ‌یشد‌كه‌‌حکايت‌ از‌احتمال‌بــازی‌كردن‌محمد‌انصاری‌مقابل‌الهالل‌ عربستان‌داشت.‌البته‌بايد‌ديد‌سرانجام‌پزشکان‌ مجوز‌بازی‌كردن‌او‌را‌صادر‌م ‌یكنند‌يا‌نه.‌ پرسپوليس‌در‌نبود‌سيد‌جالل‌حسينی‌ در‌خط‌دفاع‌با‌مشکل‌مواجه‌است‌ و‌حضور‌انصــاری‌م ‌یتواند‌ اميدبخــش‌ باشــد.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.