کسر 72 امتياز در ليگ هفدهم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيمي كه براي قهرماني در ليگ برتر تالش ميكرد با محروميتي كه فيفا براي آن در نظر گرفت، خيلي زود قافيه را به حريف واگذار كرد و گرفتار حواشــي شــد كه مشــخص بود او را از پا در خواهد آورد. تراكتورسازي تبريز در روزهايي كه برخي بازيكنان موثر خود را از دســت داده بود، با محروميت فيفــا از نقل و انتقال نيمفصل و پايان فصل روبهرو شــد و نتوانست از بازيكنان جذب شده استفاده كند و در عين حال همواره ســايه كسر امتياز نيز باالي سر آن بوده و هســت. حاال خبرهاي تازهاي درباره كسر امتياز از تراكتورسازي به گوش ميرســد. مصطفي آجورلو در اين باره ميگويد: «باشگاه تراكتورســازي در حال حاضر با حدود 12 شــكايت خارجي روبهرو شــده است. توانستهايم جلوي ســه پرونده را بگيريم اما هنوز خطر كسر امتياز ما را تهديد ميكند. در حال مديريت كردن پروندههاي خارجيها هســتيم و اميدوارم به نتيجه خوبي برســيم. به صورت مداوم براي پروندههاي فيفا جلســه برگزار ميشــود. اگر به خاطر همه اين شكايتهاي خارجي از ما امتياز كسر شود، 72 امتياز از ما كسر خواهد شد. باشگاه تراكتورسازي به برخي هتلها و شركتهاي هواپيمايي مختلف نيز بدهكار اســت. مجموعا نزديك به ٤ ميليارد بدهي داريم و حدود 2 ميليارد هم تا حاال پرداخت شده است.»

حرفهاي آجورلــو با توجه به جديتي كه فيفــا در برخورد با پروندههاي مالي دارد، جدي به نظر ميرســد اما مشــخص نيست چرا زخم چندين ســاله بدهي باشــگاه تراكتورسازي، در يك سال گذشته ســرباز كرده و اين تيم را به وضعيت بحراني رسانده است. اين وضعيت باشگاه تراكتورسازي بعد از مديريت يكساله مدير جديد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.