جباري: االن وقت تغييرات مديريتي نيست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

علي جباري پيشكســوت اســتقالل معتقد اســت كــه در حال حاضر وقت مناســبي براي تغييرات مديريتي در اســتقالل نيست. رييس كميته پيشكســوتان اســتقالل در ارتباط با احتمال تغيير مديريت در اين باشگاه اعالم كرد: «االن زمان تغييرات در باشگاه استقالل نيست و اين تيم نياز به آرامش دارد. اگر قرار بر تغييرات هم هســت بايد بعد از اتمام فصل صورت بگيرد نه االن.»

پيشكســوت استقالل در خصوص اينكه گفته ميشود اين تيم در سال جديد دچار افت شده، ادامه داد: «نه من قبول ندارم كه استقالل دچار افت شده است. شــرايط تيم خوب است و خوشبختانه اســتقالل هم بد نتيجه نگرفته و شرايط خوبي دارد. در ليگ قهرمانان آسيا هم كه شرايط استقالل خيلي خوب است و اميدوارم با اقتدار به دور بعد صعود كند.»

جباري در خصوص بازي استقالل برابر االهلي اظهار داشت: «به اعتقاد من شرايط استقالل بهتر از االهلي است و ميتواند در اين ديدار برنده باشد. در بازي رفت هم حق اســتقالل باخت نبود اما بدشانسي آورد كه اميدوارم در اين بازي ديگر بدشانســي سراغ تيم را نگيرد. شرايط استقالل االن خوب اســت و به اعتقاد من برد در بازي با االهلي براي ما اســت تا به اميد خدا جشن صعودمان را بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.