مذاکره گسترش فوالد با بوناچيچ

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بعد از شــايعات پررنگي مبني بر جدايي فراز كمالوند از گسترش فوالد و پيوستن او به تراكتور كه در هفتههاي اخير مطرح شد، مديران گسترش براي فصل آينده روي فراز كمالوند حساب ويژهاي باز نكرده و او را از اين تيم رفتني ميدانند.

مسووالن گسترش فوالد براي نيمكت فصل آينده مذاكراتي را با گزينههاي خود آغاز كردهاند. اينطور كه شــنيده ميشود لوكا بوناچيچ يكي از گزينههاي اصلي تبريزيها براي فصل آيندهشان اســت. گويا مسووالن گسترش فوالد، مذاكراتي را با اين مربي در يكي از كشورهاي همسايه آغاز كردهاند و به توافقاتي هم دســت پيدا كردهاند اما هنوز هيچ چيز مشخص نيست. اينطور كه به نظر ميرسد مربيان گسترش براي فصل آينده روي فراز كمالوند حساب ويژهاي باز نكرده و او را از اين تيم رفتني ميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.