دستيار کيروش در استقالل؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

عليرضــا منصوريان بــراي فصل آينده قصــد ترميم نيمكــت خود را دارد و تصميــم گرفته يك مربي خارجي به كادر فني تيم فوتبال اســتقالل اضافه كند.

منصوريان كه در ليگ شــانزدهم استيو جونز مربي بدنساز خارجي خود را از دست داده بود، قصد دارد به جاي جونز يك مربي خارجي ديگر را جذب كرده و به نيمكت استقالل اضافه كند.

منصوريان مذاكراتي را با باشگاه انجام داده تا در هفتههاي آينده و قبل از آغاز ليگ هفدهم يك مربي بدنساز خارجي به كادر فني آبيپوشان اضافه شود. چند مربي گزينه منصوريان هســتند اما او تاكيد زيادي به جذب مك درموت مربي سابق تيم ملي كه در كنار كارلوس كيروش فعاليت ميكرد، دارد و اگر اتفاق خاصي نيفتد، اين مربي در ليگ هفدهم استقالل را همراهي خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.