حسرت 12 هفتهاي دژاگه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اشــكان دژاگه نيمفصل بوندس ليگا و در انتقالي شگفت انگيز، پس از حدود 7 ماه دوري از فعاليت باشگاهي به ولفسبورگ رفت تا براي اين تيم در بوندس ليگا بازي كند.

ابتدا اي تي سي او توسط قطريها صادر نشد و سپس آسيبديدگي سراغ دژاگه آمد تــا او چند هفته از بوندس ليگا و دو بازي حساس تيم ملي ايران مقابل قطر و چين را از دست بدهد.

اشكان دژاگه چند هفتهاي است كه به تمرينات گروهي ولفســبورگ بازگشــته اما خبــري از حضور او در تركيب اين تيم نيست. دژاگه نه بازي ميكند و نــه در فهرســت 18 نفره ولفسبورگ قرار ميگيرد.

آخرين بــازي ولفســبورگ هم مقابــل هرتا برلين برگزار شــد اما باز هم خبري از اشــكان نبود؛ آن هم در ديداري جالب و جذاب براي او، بازي مقابل تيمــي كه ســالها برايش به ميدان ميرفت.

حاال دژاگــه چهار هفتــه زمان دارد تــا در بوندس ليگا بــازي كند. چهار هفته سخت و طاقت فرسا براي ولفسبورگ و كاپيتان تيم ملي ايران.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.