بعد از مسقط همه نگاهها به ابوظبي است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

امشب و نيم ســاعت بعد از بازي الهالل و پرســپوليس مسابقه ديگري در گــروه چهارم ليگ قهرمانان برگزار خواهد شد كه نتيجهاش در سرنوشت تيم برانكو به شــدت تاثيرگذار است. پرســپوليس اگــر امشــب موفق به شكســت الهالل شــود با 8 امتياز به اين تيم عربســتاني ميرسد و اگر تيم قطري مقابل الوحده متوقف شود آنگاه جدال سه تيم 8 امتيازي در هفته آخر بــراي صعود ديدنــي و جذاب خواهد شد.

اگر پرســپوليس امشــب شكست بخورد و الريان پيروز شــود كار سرخها تمام است و بازيهاي روز آخر فرماليته خواهد بود و تنها ديدار الريان و الهالل براي صدرنشــيني انجام ميشــود. اگر پرســپوليس امشــب ببــازد و الريان مســاوي كند باز پرســپوليس شانسي براي صعود نــدارد چرا كه نمايندههاي عربســتان و قطــر 11 و 8 امتيــازي ميشوند و پرسپوليس با 5 امتياز حتي اگر بازي آخر را ببرد و الريان هم ببازد هر دو 8 امتيازي ميشــوند كه الريان در بازيهاي رودررو بهتر عمل كرده و صعود ميكند.

اگر پرســپوليس و الريان هر دو در بازيهاي امشب مساوي كنند بازيهاي آخر گروه حساس ميشود و تيم برانكو شــانس كمي براي صعــود دارد؛ اينكه خودش الوحده را ببرد و منتظر باشــد تا الريان در دوحه به الهالل ببازد كه با توجه به ارتباط خوب عربســتان و قطر نبايد به اين اتفاق دلخوش بود.

در واقع بهترين اتفاق ممكن براي پرســپوليس اين است كه امشب الهالل را شكســت بدهد و شاهد باخت الريان در ابوظبي باشــد كه اين حالت احتمال زيادي ندارد چــرا كه الوحده كه تقريبا حذف شــده انگيزهاي براي برد ندارد و البته كار پرســپوليس هم براي شكست قهرمان عربستان اصال راحت نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.