مسلمان‌سرجاي‌خودش؛‌طارمي‌گل‌م ‌يزند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

همه پرسپوليســيها نگــران خط دفاعي تيمشــان هســتند و با توجه به غيبــت نفــرات اصلــي و ناهماهنگيها ميترســند كه دروازه بيرانوند بيشتر از بازيهــاي قبلي تهديد شــود اما در فاز حمله بــا وجود غيبت ســروش رفيعي يك اتفاق ويژه ميتواند آنها را براي فتح دروازه حريف اميدوار نگه دارد.

واقعيــت اين اســت كــه از وقتي سروش رفيعي به پرسپوليس آمده برانكو راس لوزي خط هافبك را به او ســپرده و مســلمان را در پســت هافبك چپ و راست بازي ميدهد اما حاال كه سروش نيست مســلمان ســر جاي اصلي خود برميگردد و شايد اين جابهجايي به نفع پرسپوليس و طارمي تمام شود. مسلمان كه هماهنگي عجيب و غريبي با طارمي دارد بــه نوعي يك گام بــه او نزديكتر خواهد شد و ميتواند با كارهاي تركيبي و پاسهاي عمقياش بيشــتر از هميشه طارمــي را در موقعيت گلزني قرار دهد. اينطوري هم شانس گلزني طارمي و هم موفقيت پرسپوليس بيشتر ميشود البته به شرطي كه هر دو نفر فرم خوبي داشته باشــند و بتوانند در خط دفــاع الهالل روزنهاي ايجاد كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.