فقط ياسر الشهراني مهم بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بنا بر اعالم ســايت رسمي باشگاه الهــالل 5 بازيكــن اين تيم بــه دليل مصدوميــت و بيماري مصاف امشــب با پرســپوليس را از دســت دادهاند. در خبر ســايت الهالل آمده اســت: «ياسر القحطاني، ياســر الشــحراني، ســالم الدوســاري و مجاهد المنيــع بازيكنان مصدوم اين تيم هســتند كه به همراه كاروان الهالل راهي مســقط نشــدند ضمن اينكه محمد الشلهوب ستاره ميانه ميدان اين تيم هم بــه دليل بيماري و عفونت داخلي از معــده و روده مصاف دوشنبه شب را از دست داده است.»

البتــه از بين اين 5 بازيكن ســالم الدوســاري مدتهاست مصدوم است و حتــي در بازي رفت حاضــر نبود. تنها بازيكن مهم و فيكس آبيهاي رياض كه در بازي رفت هم به ميدان رفت ياســر الشــهراني مليپوش است و سه گزينه ديگر نيمكتنشين هستند.

از طرفــي غيبت محمد شــلهوب هافبــك باتجربه الهالل ســر و صداي زيادي در رســانههاي عربستاني به راه انداخته است. در حالي كه باشگاه تاكيد كرده شلهوب به خاطر مشكل سالمتي به عمان نرفته امــا روزنامه الرياضيه به نقــل از منابع آگاه و نزديك به تيم خبر داده كــه اين غيبت به خاطر اختالفاتي اســت كه در الهالل وجــود دارد. اين روزنامــه اعالم كرده شــلهوب به خاطر نيمكتنشيني از دســت «رامون دياز» سرمربي اين تيم دلخور و ناراحت است؛ بخصوص اينكه اين بازيكن اعتقاد دارد از نظر فني و بدني در شــرايط بســيار خوبي به سر ميبرد.

ناراحتي شــلهوب به قدري است كه وي حتي در پايان بازي با الشــباب كــه منجر به قهرماني الهالل شــد، با يكي از دوســتان نزديكش ورزشگاه را ترك كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.