الهالل‌بعد‌از‌بازي‌رفت‌با‌پرسپوليس؛6‌برد،‌دو‌مساوي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

الهالل عربســتان پس از تســاوي مقابــل پرســپوليس در دور رفت ليگ قهرمانان آســيا 5 بار در ليگ عربستان به ميدان رفته كه در 4 بازي به پيروزي رسيده و يك بار هم با حريفش مساوي كرده است. الهالل پس از مساوي يك بر يك با پرسپوليس، ابتدا 3 بر يك االتحاد را شكســت داد و ســپس با يك گل بر الفتح غلبه كرد. در ســومين بازي 3 بر صفر الرائــد را مغلوب كرد ولي در بازي چهارم مقابل االهلي با تساوي بدون گل متوقف شد. سرانجام پنجشنبه شب بود كه با پيروزي 2 بر يك مقابل الشــباب قهرماني خود را در ليگ عربستان قطعي كــرد. اين تيم در ليگ قهرمانان آســيا هم پس از تســاوي با پرسپوليس، ابتدا الريــان قطر را 2 بر يــك مغلوب كرد، ســپس با الوحده امارات به تســاوي 2 بر 2 رســيد و باالخره در بازي برگشت مقابل الوحده يك بــر صفر به پيروزي رسيد. با اين حساب الهالل پس از بازي رفت با پرســپوليس در مجموع 8 بازي انجــام داده كه در آنها بــه 6 پيروزي و 2 تساوي رســيده اما پرسپوليس بعد از تساوي با الهالل 9 بار به ميدان رفته كه حاصل اين 9 بازي 6 برد، يك تساوي و دو باخت بوده اســت. دو باخت سرخها مقابــل الريان و نفت آبادان رقم خورد و تســاوي در بازي برگشت مقابل حريف قطري.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.