ميزباني شهرداريها از دانشگاه و نيرو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته پاياني مرحلــه گروهي ليگ برتر بسكتبال در شهرهاي گرگان، تبريز و تهران برگزار ميشــود تــا پرونده اين مرحله هم بسته شود و در نهايت تيمها وارد مرحله پلي آف شوند.

در يكي از اين سه ديدار شهرداري گــرگان در حالي ميزبان دانشــگاه آزاد خواهد بود كه از وجود تماشاگران خودي محروم خواهد بود. گرگانيها در ديدار با پتروشيمي عليه داوران شعارهاي تندي ســر دادند و كميته انضباطي نيز راي به محروميت آنها در اين مسابقه داد.

ديــدار شــهرداري با پتروشــيمي دقايقي هم به دليل اين حواشي متوقف شــد اما در نهايت ادامه پيدا كرده و به اتمام رسيد. در ديدار تهران هم شيميدر كه حضورش در رده ســوم گــروه اول مسجل شــده است، از شهرداري كاشان بحران زده پذيرايــي ميكند. اين ديدار فرصتي اســت براي مصطفي هاشمي تا به ســنتر جديد خود بازي بدهد و اين بازيكن براي ديدارهاي حساس پلي آف آماده شــود. در سومين ديدار اين هفته هم شهرداري تبريز ميزبان نيروي زميني خواهد بود. تبريزيها كه با جذب دو يار خارجي از كشورهاي نيجريه و كرواسي شرايط بهتري دارند، در اين ديدار هم به دنبال پيروزي هستند تا با شرايط روحي بهتري وارد رقابتهاي پلي آف شوند.

در ديدارهاي اين هفته پتروشيمي، نفت آبادان و شــهرداري اراك استراحت دارند و به اين ترتيب با شــرايط بدني و استراحت بهتر راهي پلي آف ميشوند.

پس از برگزاري ديدارهاي اين هفته و رده بندي نهايــي تيمها در گروههاي دوگانه، ديدارهــاي مرحله پلي آف هم بين تيمهــاي اين دو گــروه به صورت ضربدري و از روز پنجشنبه همين هفته آغاز ميشــود. رقابتهايي كه حســاس ترين و هيجــان انگيز ترين مرحله ليگ اســت و تمام تيمها از ابتدا خود را براي حضور در اين مرحله آماده كردهاند.

برنامه مسابقات هفته دهم:

شهرداري گرگان - دانشگاه آزاد (ساعت )16 شيميدر - شهرداري كاشان (ساعت )16 شهرداري تبريز - نيروي زميني (ساعت )16

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.