رباني: هیچ كاري براي پرش با نیزه انجام نميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمد محســن رباني كه با وجود خداحافظــياش از دنيــاي قهرماني، هنوز كسي نتوانســته ركورد او را در پرش با نيزه بزند، معتقد است كه اين رشته نفسهاي آخرش را ميكشد.

ربانــي در گفتوگويي با ايســنا به وضعيت پرش با نيزه ايران اشــاره ميكنــد و ميگويد: «هر چه در زمان آقايان كفاشيان، جاللي و كريمي براي پرش با نيزه ايران زحمت كشيده شد و بهترين امكانات را براي ورزشــكاران فراهم كردند اما زمان آقاي آشتياني و داوري و حتــي زمان حال به اين ماده بي مهري ميشود و ميتوان گفت هيچ كاري براي آن انجام نميشود.

نــه براي كســاني كــه االن كار ميكنند كاري صورت گرفته و نه براي استعداديابي.»

رباني با بيان اينكه به نظر ميرسد اشــتباه كرديم كه پرش با نيزه بانوان را راه انــدازي كرديــم، ادامه ميدهد: «نميدانم درست بود يا غلط اما انگار كار اشــتباهي انجــام داديم كه پرش با نيزه بانــوان را راهاندازي كرديم. اي كاش اين كار را نكرده بوديم. اگر نبود ميگفتيــم در بخش بانــوان پرش با نيزه نداريم. چند ســال پيش ما چند دختر را آورديم و متاسفانه يك دختر تمام ركوردهاي ردههاي ســني را در اختيــار دارد و تنها مســابقه ميدهد. در بخش مردان هــم چنين وضعيتي وجود دارد. ســالهاي پيــش اگر در پرش با نيــزه ركورد چهار متر برجاي گذاشته ميشد همه از فاجعه صحبت ميكردنــد اما االن همــان چهار متر هم كه ميپرند براي هيچ كســي اصال مهم نيســت. كم لطفي كه دو رييس فدراســيون قبلي به اين رشته داشتند باعث اين وضعيت شده است.

فدراســيون فعلي هم تاكنون كار خاصي انجام نداده اســت. از ما طرح خواستند و گفتند كه ما كار ميكنيم اما زماني كه حــرف حمايت به ميان ميآيد هيچ كســي جز رباني، پرش با نيزه را دوست ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.