چهار بازیكن كمكي براي بانك سرمایه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بانك ســرمايه در جام باشگاههاي واليبال زنان آســيا از چهــار بازيكن كمكي اســتفاده ميكند. تيــم واليبال بانك ســرمايه به عنوان قهرمان ليگ برتر بانوان ايران در جام باشگاههاي آســيا حضور دارد. اين تيم براي افزايش قدرت خود از چهار بازيكن كمكي اســتفاده ميكند. مائده برهانــي، زينب گيوه، ســودابه باقرپور و مهسا كدخدا چهار بازيكني هستند كه اين تيم را در جام باشــگاههاي آسيا همراهي ميكنند. جام باشــگاههاي واليبال زنان آسيا از 4 خرداد در قزاقستان آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.