شروع خوب نمایندگان ایران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در پایان نخســتين روز از مســابقات آزاد قزاقستان، تکواندوکاران ایران موفق به کسب 2 مدال طال، 2 نقره و یک برنز شدند.

نخستين روز از مسابقات آزاد قزاقستان )G1( بــا حضــور 472 تکوانــدوکار در دو ردهسني نوجوانان و بزرگساالن و در دو گروه آقایان و بانوان در مجموعه ورزشي «آتيراو» قزاقستان آغاز و به مدت سه روز ادامه دارد که در این رویداد کشــورمان تنها در گروه مردان نماینده حضور دارد.

در نخستين روز این رقابتها مبارزات اوزان ‪-58 ،-54‬ و -87 کيلوگــرم مــردان برگزار شــد کــه از ایران، مهدي اســحاقي و جعفــر خليــلزاده (وزن -54 کيلوگرم)، محمدصادقــي دهقاني و محمــد گودرزي (وزن -58 کيلوگــرم) و احمــد محمدي و فرشــاد قياسشــندي (وزن -87 کيلوگرم) نمایندگان کشــورمان بودند کــه موفق به کسب 5 مدال طال، نقره و برنز شدند.

در وزن -54 کيلوگرم مهدي اسحاقي قهرمان شــد و جعفر خليل زاده بر سکوي نایب قهرماني ایســتاد. محمدصادق دهقاني در وزن -58 کيلوگــرم توانســت عنــوان قهرماني را کســب کنــد و محمد گودرزي دیگر نماینده کشورمان در این وزن با باخت مقابل اســحاقي از حضور در ادامه رقابتها بازماند.

در وزن -87 کيلوگــرم احمد محمدي نایب قهرمان شــد و فرشاد قياسشندي نيز به مدال برنز این رقابتها رسيد.

در دوم روز این رقابتها، مبارزات اوزان -63 و -68 کيلوگرم پيگيري ميشــود که مهدي یوسفي، آریان محمدي، سيدحسين احساني و محمد صفایي بهعنوان نمایندگان ایران به مصاف رقيبانشان ميروند.

هدایت این تيم برعهده فریبرز عسگري بهعنوان ســرمربي، علي محمد بســحاق و مهدي احمدي بهعنوان مربي است.

گفتني اســت، مسابقات آزاد قزاقستان G1 اســت و به دارندگان مدال طال، نقره و برنز به ترتيب ‪6 01،‬ و 3/6 امتياز در راستاي افزایش ردهبندي المپيکي تعلق ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.