نباید رقابتهاي باکو را بي دليل حساس کرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازيهاي کشــورهاي اسالمي و قهرمانــي جهــان دو رویداد پيش روي تيــم ملــي تکواندو اســت؛ دو رویــدادي که ميتواند تيــم ملي را بعد از مشــکالتي که در ریو داشت، احيــا کند. محمــد پوالدگر، ریيس فدراسيون تکواندو هم همين عقيده را دارد البته تاکيــد ميکند که اگر عــدهاي بگذارند آرامــش تيم حفظ شود.

ریيس فدراسيون تکواندو وقتي با پرسشــي درباره اهميت بازيهاي کشورهاي اســالمي به خاطر برگزار شدنش در آذربایجان مواجه ميشود، ميگوید: «بهنظرم حساسيت خاصي نيســت و نباید بــه این دیــد نگاه کنيــم. چرا بایــد این مســابقات را بــراي خودمان حســاس کنيم؟ اگر برخي از رســانهها و فضاي عمومي و عوامــل محيطي همان شــرایطي را که در المپيک ایجاد شــد فراهم نکنند و آرامش وجود داشــته باشد قطعا نتيجه خوبــي خواهيم گرفت، دليلي ندارد حساسيتهاي مسابقات را بهدليل برگزاري آن در آذربایجان بــاال ببریم، این نگاه باعث ميشــود بچههاي ما لطمه ببينند.»

او دربــاره حضور تيــم ملي در رقابتهــاي قهرمانــي جهــان هم توضيح کوتاهي ميدهد: «ما قهرمان جهان هســتيم و با این عنوان عازم کرهجنوبــي ميشــویم. موفقيت در کرهجنوبي احياي دوباره تکواندوي ما نيست. شاید این بحث بهدليل نتيجه نگرفتــن در المپيک مطرح اســت. این را قبــول دارم که ما در المپيک نمره خوبي نگرفتيــم البته در دوره خودش صحبتهــاي زیادي در این خصوص داشــتيم، اسناد و مدارکش هم موجود اســت که در همان زمان افرادي دانسته جو را براي مليپوشان ما سنگين کردند و همين موضوع به بازیکنــان ما لطمه زد. فشــار زیاد و بار ســنگين رواني، مدالهایي را که پيشبيني شــده بود از بازیکنان ما گرفت، این تنها دليل نتيجه نگرفتن نبود اما مهمترین دليل بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.