معرفي برترین مربيان ووشو کشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربيان برتر ووشــو کشور در سال 95 در دو بخش مردان و زنان معرفي شدند. مربيان برتر ووشو کشور با توجه به عملکرد شاگردان آنان در ردههاي ســني مختلف مسابقات قهرماني کشور مشــخص و اعالم شدند. فدراسيون ووشــو هر ســال اقدام به معرفي برترین مربيان کشــور ميکند که از جمع این مربيان تعدادي در کادر فني تيمهاي ملي مورد استفاده قرار ميگيرند.

در تالــوي مردان؛ ميثم اماني از زنجــان، بهروز گلي از اصفهان و تيمور بني طالبي از چهار محال و بختياري، بهعنوان برترینها انتخاب شــدند. در سانداي مردان، منصور نوروزي از زنجان، ناصر رضوانيان از مازندران و مظاهر مينویي از اردبيل، سه عنوان برتر را به خود اختصاص دادند. در سانداي زنان نيز خدیجه زینال زاده از البرز، ليال بنداني از خوزســتان و مرضيه محمدي نور از کرمانشاه؛ اول تا سوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.