سوسا: تب داشتم و نتوانستم فرياد بزنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پائولو سوسا خوشــحال بود كه فيورنتينا توانســت اينتــر را 5 بر 4 شكست دهد.

فيورنتينــا 2 بر يك عقب افتاد، يك پنالتي از دســت داد و ســپس چهــار گل زد. در اواخــر مســابقه، مائورو ايــكاردي دو گل زد و نتيجه را 5 بــر 4 كــرد. اين مربــي پس از بازي گفــت: «بازي واقعا جذابي بين دو تيمي بود كه دوســت دارند توپ را در تملــك خود نگه دارند و حمله كنند. در نهايت به نظرم بازيكنان به دليل عملكردشــان شايسته اين برد بودند.» فدريكو برناردســكي در اين مســابقه يك پنالتي زد كه ضربهاش ضعيف بود و سمير هاندانوويچ آن را مهار كرد. برناردســكي تعويض شد و طرفداران در حين خــروج، او را هو كردند. سوســا گفت: «او را تعويض كردم چون نياز به بازيكنان تازهنفس داشــتم، به كســي كه بتوانــد به ما ويژگيهايــي اضافه كنــد كه در آن لحظه از بازي نداشــتيم. برناردسكي بازيكن بالغي اســت. او بازيكني مهم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.