رابسون: با يك تيم برزيلي قرارداد دارم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

يكــي از نگرانــي ايــن روزهــاي اســتقاللي ها تمديد قرارداد با رابسون است. مدافع برزيلي اســتقالل در اين تيم خيلــي خوب كار كــرده و همين نكته باعث شــده كه استقالليها براي فصل آينده بــه دنبال تمديد قرارداد با او باشند.

مدافع برزيلي استقالل كه روزهاي خوبي را در تيمش پشت سر ميگذارد درباره دو بازي آخر اســتقالل و كسب مقام دومي در ليــگ اينطور ميگويد: «متاســفانه ايــن هفتــه رده دوم را از دســت داديم. بــراي ما خيلــي مهم اســت كه بتوانيم نايب قهرمان شويم و هنوز هم اميد خود را از دســت نداديم. آنطور كه من ميدانم تيم دوم شــانس بيشتري براي رسيدن به ليگ قهرمانان آسيا دارد و ميتواند مستقيما به مرحله گروهي صعود كند.»

مدافع استقالل تهران در خصوص رويارويي با االهلي امــارات نيز اينطور ميگويــد: «بازي ســختي را در پيش داريــم و خــوب ميدانيم كــه بايد 3 امتيــاز اين بــازي را در تهران بگيريم. ما در نخســتين بازي امسال مقابل اين تيم شكســت خورديم امــا به نظرم در آن بازي هم حقمــان باخت نبود. اين بار قطعا به دنبال جبران آن شكســت هســتيم و اينطور كه من فكر ميكنم با كســب 3 امتيــاز اين بــازي تقريبا صعودمــان قطعــي ميشــود. االهلي بازيكنــان خطرناكي دارد كه ميتوانيم با تدبير كادرفني مقابل آنها ايستادگي كنيم.»

ايــن بازيكن در خصــوص حضور هــواداران اينطــور ميگويد:«هواداران هميشه ســخت از ما حمايت ميكنند و در ايــن بازي هم بايد اســتاديوم پر شــود تا حريف روحيه خودش را ببازد. مــن مطمئنم كه با حمايــت هواداران ميتوانيم از سد االهلي بگذريم.»

رابســون در خصوص آيندهاش در استقالل نيز ميگويد: «من از شرايطم در اســتقالل راضي هســتم و دوست دارم در ايــن تيم بمانم. بــا اين حال مسووالن باشــگاه هم ميدانند كه من با يك تيم برزيلي قــرارداد دارم و بايد اول از همه رضايــت آنها را جلب كنم. فعال بازيهاي مهمي در پيش داريم و بايد آنها را پشت ســر بگذاريم. بعد از ليگ به كشورم ميروم و در صورتي كه استقالليها بخواهند من سعي ميكنم ســال بعد هم در اين تيم بمانم. ســال خوبي را در استقالل سپري كردم و به تدريج توانســتم خودم را در تركيب جا بيندازم. به نظرم نسبت به ابتداي فصل شرايط خيلي بهتري داريم و اگر همين تيم حفظ شود، اســتقالل سال آينده ظرفيت قهرماني را دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.