فنونيزاده: االهلي روز سختي خواهد داشت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل بايد فردا در ورزشــگاه آزادي به مصــاف االهلي بــرود. مهــدي فنونيزاده پيشكســوت اســتقالل در خصوص بازي اين تيــم مقابل االهلــي ميگويــد: «منصوريان و همكارانش ميدانند بايد اين بازي را با پيروزي به پايان برسانند، اگر ميخواهند بدون دغدغه به دور بعــد صعود كنند. االهلــي تيم چندان قدرتمندي نيست و استقالل ميتواند با حمايت هوادارانش و ارائه يــك بازي خوب، پيروزي را كســب كند. اســتقالل بايد از همــان ابتداي مسابقه، بازي منطقي از خود ارائه دهد و بدون استرس و با خونسردي كامل مقابل االهلي قرار بگيرد. االهلي روز ســختي در تهــران خواهد داشت و آبي پوشان ميتوانند با حمايت پرشور هوادارانشان پيروز اين ديدار باشند.»

فنونيزاده درباره شــرايط اســتقالل در ليگ و كســب مقام دومي ميگويد: «استقالل شــرايطش براي كسب سهميه آسيا تا حدودي سخت شده اســت زيرا در ديدار بعدي بايد در مشــهد به مصاف پديده برود و در هفته پاياني در ورزشــگاه آزادي ميزبان ســپاهان اصفهاني باشد كه اين روزها نتايج خوبي كسب ميكند. شرايط استقالل بسيار مشكلتر از تراكتورسازي تبريز اســت. آنها بايد دو ديــدار باقيمانده را با پيــروزي به پايان برســانند و اميدوار باشــند تراكتورسازي دچار تزلزل شده و امتياز از دست بدهد. اســتقالل اگر در بازي با تراكتورســازي نتيجه را به حريف واگذار نميكرد و يك امتياز در تبريز به دســت ميآورد براي كســب مقام دومي شرايطش بهتر بود كه اينطور نشد و حاال بايد منتظر لغزش تراكتورسازي باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.