انتقام بعد از 11 ماه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دوشــنبه ،96/2/4 هفتــه پنجــم رقابتهاي گــروه C لیگ قهرمانان 2017 آسیا، ورزشگاه فوالدشهر داور: كریشانتا دیالن كمكها: گوراج پالیا، جدارا دینا (از سریالنكا)

سبزپوشــان اصفهانــي در فاصله يك هفتــه مانده تــا پايــان دور گروهي ليگ قهرمانــان آســيا امشــب (دوشــنبه) در مســابقهاي حســاس و سرنوشتســاز در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف العين ميروند. اين بازي به اين دليل براي ذوبآهن حكم مرگ و زندگي دارد كه نتيجه آن تا حدود زيــادي تعيينكننده صعود اين تيم به دور حذفي است. سبزپوشــان اصفهاني در اين ديــدار خانگي محكــوم به پيــروزي برابر ميهمان اماراتي هســتند زيــرا اگرچه در حال حاضر يــك امتياز بيشــتر از حريف دارند و حتي تكامتياز اين بازي هم آنها را همچنان باالتر از رقيب مســتقيم در مكان دوم جدول باقي نگه ميدارد اما شــاگردان مجتبي حســيني خوب ميدانند كه نبايد سرنوشــت خود را به هفته پاياني بيندازند. در هفته پايانــي دور گروهي ذوبآهن در دوحه به مصاف االهلي صدرنشــين ميرود و العيــن در خانه پذيراي تيم قعرنشــين بنيادكار اســت. با اين تفاسير، كامال روشن اســت كه ذوبآهن بايد حداكثر اســتفاده ممكن را از شرايط ميزباني در اين مسابقه كنــد تا به جاي آنكه سرنوشــتش را به اما و اگرهــاي خطرناك روز آخــر گره بزند با كســب هر سه امتياز بازي صعود خود را به دور بعد قطعي كند. سبزپوشــان اصفهاني در ديدار رفت، حريــف اماراتي را در خانه ايــن تيم متوقف كردند. بــا اين حال، آنها خاطره خوشــي از آخرين تقابل خانگي با العين ندارند. پنجم خردادماه سال گذشته بود كه ذوبآهن از مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف العين رفــت و در حالي كه براي صعود بــه جمع هشــت تيــم پاياني آن رقابتها تنها به يك تساوي بدون گل نياز داشت، قافيه را با 2 گل در خانه به ميهمان خود واگذار كرد تا رؤياهاي آســيايياش را بــر باد رفته ببيند. با اينكــه اين رويارويي در مرحله حذفي نيســت اما باز هم تقابل آنها رنگ و بوي حــذف و صعود دارد زيرا طرف برنده به احتمال زياد به جمع 16 تيم پاياني دوره جاري ليگ قهرمانان ميرسد و تيم بازنده در آستانه حذف قرار ميگيرد. تركیــب احتمالــي ذوبآهن: رشــيد مظاهــري، محمــد نژادمهــدي، حجــت حقوردي، وحيد محمدزاده، مهرداد قنبري، دانيــال اســماعيليفر، مهــدي مهديپور، ســيدمحمدرضا حسيني، احســان پهلوان، جري بنگستون، مرتضي تبريزي

سرمربي: مجتبي حسیني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.