اميدواري پورعليگنجي و تيمش به گرفتن جام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با مشخص شــدن چهره فيناليســتهاي قطــر كاپ تاريــخ برگزاري ايــن ديدار حســاس و حيثيتي از سوي فدراسيون فوتبال اين كشور اعالم شــد. رقابتهاي معتبر قطر كاپ كه هر ساله با حضور چهار تيم برتر ليگ ستارگان برگزار ميشــود با برگزاري دو بــازي نيمــه نهايي چهره فيناليستهاي خود را شناخت تا السد و الجيش بهعنوان دو تيم زخم خورده در اين فصل براي آخرين بار در تاريخ مقابل هم صفآرايي كرده و شــانس خود را براي باال بردن يكي از جامهاي باقــي مانده امتحان كنند. با توجه به اينكه از فصل آينده ديگر باشــگاهي با نام الجيش در فوتبال قطر فعاليت نخواهد داشــت چون ادغام با لخويا به جــاه طلبيهاي آنها پايان خواهــد داد، مصاف با السد براي آخرين بار به ثبت خواهد رسيد و صبري الموشي فرانســوي و شــاگردانش به دنبال برتــري در اين فينال خواهند بود در حالي كه السد هم با ســتارگان سرشناس و پرشمار خود بعد از ناكامي در قهرماني اين فصل چشــم به تصاحب نخســتين جام خود دوخته است. مرتضي پورعلي گنجي ملي پوش ايراني السد در كنار ساير ستارگان از جمله ژاوي، بونجاح، حمرون و ملي پوشــان دو مليتي حاضر در السد اميدوارند به روند ناكامي و دوري از جام در اين باشگاه پايــان داده و در نخســتين گام قطــر كاپ را در فينال با الجيش باال ببرند. ديداري كه بنا به اعالم فدراسيون فوتبال قطر شنبه از ســاعت 19:30 در ورزشــگاه جاسم بن حمد به ميزباني الســديها برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.