انتقاد به العربي براي از دست دادن دژاگه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزنامه الشــرق قطر باشــگاه العربي را به خاطر از دســت دادن مليپوش ايراني در فصل اخير ليگ ســتارگان مــورد انتقاد قرار داد. روزنامه الشرق پس از شكست تيم العربي مقابل تيم دســته دومي مسيمر در امير كاپ در مطلبي بــا عنوان تصميمهــاي تصادفي رويايي و گناهان مســووالن باشــگاه العربي مينويســد: «در آغــاز فصل باشــگاه العربي تأكيد كرد كه نياز به اشكان دژاگه، مليپوش ايراني نيست. هر چند او با تيم العربي قرارداد رسمي داشت و در كنار تيم فقط تمرين كرد و دستمزدهايش نيز پرداخت ميشد. اشكان در فصل نقلوانتقاالت زمستاني به بوندسليگا رفت. باشگاه العربي قصد داشت تا دژاگه را به جاي پائولينهو در فهرســت بازيكنان خارجي ثبــت كند اما بــا محروميت مواجــه بود. در حالي كه اين شــانس وجود داشت تا العربي از همان آغاز فصل از اشــكان دژاگه استفاده كند.» اين روزنامه قطري در ادامه اين مطلب انتقادآميز را نسبت به ســران باشگاه العربي نوشــت: «اشــكان دژاگه يكي از مطرحترين بازيكنان خارجي فصل قبل تيم العربي بود اما سران باشــگاه اعالم ميكردند كه نام او براي فصل اخير ثبت نشــده است. هر چند اشكان با باشگاه قرارداد داشت!» العربي محبوبترين تيم فوتبال قطر است كه در فصل اخير ليگ ستارگان قطر تا آســتانه سقوط پيش رفت. اشــكان دژاگه كه قرارداد چهار ســاله با اين تيم قطري داشــت پس از دو فصل با تصميم عجيب ســران اين باشگاه مجبور به جدايي و پيوستن به تيم ولفسبورگ آلمان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.