هراتيان: فقط 33 كشور مجوز مراكز پزشكي فيفا را دارند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دكتــر زهره هراتيــان، رييس مركز ارزيابيهــاي پزشــكي و بازتواني فوتبال ايــران در باره استانداردســازي خدمات پزشــكي فوتبال اينطور توضيح ميدهد: «طبق مصوبات پزشــكي كنفدراســيون فوتبال آسيا، در راستاي استانداردسازي خدمات پزشــكي فوتبال آســيا، تصميم بر اين گرفته شــده كه آســيا نيز مانند فيفا مراكز پزشــكي مــورد تاييد خود را داشــته باشد. با توجه به اينكه بسياري از كشورهاي آسيايي قادر به كسب مجوز از فيفا براي داشتن چنين مراكزي نيستند، كميته پزشكي كنفدراسيون فوتبال آسيا در جلسهاي كه 16 اسفندماه سال گذشته برگزار شــد، تصميم گرفــت مجوزهايي از ســوي اين كنفدراســيون براي مراكز درخواســتكننده صادر كنــد. بر همين اســاس كميتهاي به عنوان كميته تدوين پروژه مراكز پزشكي AFC شكل گرفت. بنــده به همراه نماينده ژاپن و ســينك، رييس كميته پزشــكيAFC مســوول تدوين اين اســتانداردها به عضويت اين كميته درآمديم.»

رييــس مركز ارزيابيهاي پزشــكي و بازتوانــي فوتبــال حرفهايــش را اينطور ادامه ميدهــد: «در صورت اخذ اســتانداردهاي الزم توســط اين كميته، مراكز پزشــكي ورزشي بيشتري در ايران قادر به اخــذ مجــوز بينالمللي AFC میشــوند كه اين، ميتواند مزيت مهمي باشــد چرا كه در حال حاضــر تنها 33 كشــور در دنيا مجوز مراكز پزشكي فيفا را دارنــد. مركز ارزيابيهاي پزشــكي و بازتواني فوتبال ايران (ايفمارك) در سال 95 موفق به اخذ اين مجوز شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.