تبريك كيروش به كريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي پرتغالي تيم ملي با انتشــار پيامي قهرماني كريم انصاري فرد بــا المپياكوس در ليگ برتر يونان را تبريك گفت. در پيام كارلوس كيروش آمده اســت: «بــه كريم انصاريفرد بــراي قهرماني در ليــگ يونان تبريك ميگويم. افتخار ميكنم كه بازيكنان ايراني را در باالترين سطح فوتبال اروپا ميبينيم و همچنين اينكه ايــن بازيكنان مبلغ خوبي براي فوتبال ايران در خارج از كشور هستند. كارت عالي بود!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.