تمرين در خیريه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با توجه به تســاوي دوشنبه شب پرســپوليس مقابل الهالل عربســتان و بــراي بيــرون رفتن خســتگي اين بــازي از بــدن بازيكنــان، كادر فني پرســپوليس تمرين ديــروز اين تيم را تعطيل اعالم كرد و تمرين پرسپوليس امروز در ورزشــگاه خيريه عمل برگزار خواهد شــد. البته همواره تمرينهاي پرسپوليس در ورزشگاه شهيد كاظمي و زمين شماره 2 ورزشگاه آزادي برگزار ميشد كه زمين آزادي زير كشت رفته اما مشــخص نيست ورزشــگاه شهيد كاظمي چه مشكلي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.