چرا علوانزاده، چرا 09؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالــي كــه هافبكهــاي تهاجمي پرســپوليس در لحظــات پاياني خســته و درمانــده بودند اما برانكو تنها يك تعويض در دقيقه نود انجام داد كه عجيب بود. از ســوي ديگر بــا وجود حضور نريمــان جهان خالق روي نيمكت برانكــو، علوان زاده را به ميدان فرســتاد كه البته بدون تماس با توپ كارش را پايان داد. هر چند برانكو گزينههاي زيادي براي تعويض در فاز حمله نداشت اما مشخص نيست چرا در بسياري از بازيها علوانزاده را به نريمان جهان ترجيح ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.