دو مدال براي ايران در دووميداني جايزه بزرگ آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دووميدانــي كاران ايران در اولين مرحله از رقابتهاي جايزه بزرگ آسيا بــه مصاف حريفان خــود رفتند كه در پايان دو مدال ســهم تيــم ملي ايران شد. علي ثمري در پرتاب وزنه با ركورد 18 متر و 0۹ سانتيمتر به مقام نخست رسيد و مدال طال را از آن خود كرد كه اين ركورد در اين فصل از سال، ركورد خوبي به حساب ميآيد.

در پرش ارتفاع نيز كيوان قنبرزاده با ركورد 2 متر و 24 ســانتيمتر مدال نقره را كسب كرد.

ايران در رقابتهــاي جايزه بزرگ ســه نماينــده ديگــر هم داشــت كه رضا قاســمي و مريم طوســي به دليل مصدوميت نتوانستند كار خاصي پيش ببرنــد و از دور رقابتهــا كنارهگيري كردند.

فرزانــه فصيحي دونــده تيم ملي بانوان نيز با ركــورد 12:07 در جايگاه دوم گروه خود قرار گرفت. مرحله دوم جايزه بزرگ آســيا پنجشنبه در همان كشور چين برگزار ميشود و در مرحله سوم كه هفته آينده خواهد بود، كشور تايوان ميزبان است كه البته رضا قاسمي در دو مرحله ديگر شركت نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.