تيم كيك بوكسينگ كارگري ايران نايب قهرمان جهان شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم كيك بوكســينگ كارگري در نخستين دوره رقابتهاي بينالمللي ٧۱۰۲ ورزشهاي رزمي كارگران در گرجســتان با كســب دو مدال طال، دو نشان نقره، پنج گردن آويز برنز و مقام دوم تيمي نايب قهرمان جهان شد. در رقابتهاي جهاني كيك بوكســينگ ورزش كارگري كه طي دو روز در شهر تفليس برگزار شــد، ميالد اميري كيا و علي اميري پريان به ترتيب در اوزان ۰٧ و منهاي ۰٧ كيلوگرم با كســب مدال طال بر سكوي نخست اين دوره از رقابتها قرار گرفتند.

محمد كوشــكي و محمود ريگي نيز به ترتيب در اوزان ۵٧ و به عالوه ۰9 كيلوگــرم مدال نقره را از آن خود كردنــد و اميرمحمد حيدري، روحا... بيات، اميررضا بســطامي محمدي، ســعيده غالمي و صادق منصورآبادي با كســب مقام سومي مدال برنز كسب كردند. ملي پوشان كشورمان در بخش تيمي نيز مقام دوم رقابتهاي بينالمللي كيك بوكســينگ گرجســتان را بهدست آوردند. ســرمربيگري تيم اعزامي كيك بوكسينگ كارگري ايران را مهدي ذوالقدر به عهده داشــت و محمد تقي زماني بهعنوان مربي و جمشيد همتي در سمت مدير فني تيم را همراهي كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.